اخبار

تقدیروتشکرواهداء لوح تقدیر ازطرف پایگاه امام خامنه ای کارگری شهرستان بهاربه مسئولین کارخانه قند.

طی مراسمی ازکارخانه های که درزمینه کمک به سیل زدگان استان های لرستان وخوزستان اهتمام ویژه ای داشته اندتقدیروتشکربعمل آمد.

اهداءلوح تقدیرازطرف فرمانده پایگاه امام خامنه ای شهرستان بهارجناب سرهنگ ابراهیمی به کارخانه هایی که درزمینه کمک به سیل زدگان استان های لرستان وخوزستان اهتمام ویژه ای داشته اند.
به گزارش خبرنگاری بسیج گارگری شهرستان بهاردرمراسم تکریم فرمانده پایگاه شهیدنظری کارخانه قندازمالکان این کارخانه برادران علیجانی ومدیرعامل کارخانه آقای مهندس صبوحی وریاست کارخانه آقای مهندس یزدی بااهداء لوح تقدیرازطرف سپاه ناحیه بهار تقدیروتشکربه عمل آمد.

اضافه کردن دیدگاه جدید