اخبار

درجهت رونق تولید از مدیران واحدهای تولیدی کوچک درشهرستان اسدآباد تقدیر شد.

روابط عمومی حوزه کارگری شهرستان اسدآباداعلام نمود:باتوجه به شعارمقام معظم رهبری مبنی بر رونق تولید درسال 1398،لذا دراین جهت ازواحدهای کوچک درسطح شهرستان وبه منظور تشویق ودلگرمی این عزیزان به ادامه کار ،باحضور فرماندهان ومسئولین ازاین کارگاهها دیدن بعمل آمد وازنزدیک مشکلات این قشرلمس گردید ودرجهت بهبود مشکلات آنها تدابیری اندیشه شد .که انشاء الله بتوان این عزیزان رابه ادامه کارتشویق نمود.ولوح تقدیری برای این عزیزان در نظر گرفته شد.

اضافه کردن دیدگاه جدید