اخبار

مصاحبه اختصاصی با مهندس نادی ، رئیس شورای اندیشه ورز قشر بسیج کارگران و کارخانجات و رئیس اتاق تعاون استان همدان :

حضور 30نفر از نخبگان و صاحبنظران حوزه تولید و صنعت استان در هیئت اندیشه ورز سازمان

حمان نادی رئیس هیئت اندیشه ورز سازمان بسیج کارگران و کارخانجات استان همدان در گفتگو با خبر نگار این سازمان، مهمترین اهداف و برنامه های هیئت اندیشه ورز سازمان بسیج کارگران و کارخانجات استان را تشریح نمود، ایشان که دبیر اتاق تعاون استان هم میباشند اظهار نمودند که این هیئت از چهار سال پیش با هدف کمک به توسعه صنعتی و رونق تولید در استان با دعوت از 30 نفراز نخبگان و صاحبنظران حوزه تولید و صنعت استان کار خود را آغاز نموده است، در طول این مدت سالیانه حدود شش جلسه برگزار نموده است که در این جلسات مهمترین آسیبها،؛ مشکلات و موانع و همچنین ظرفیتهای مادی و معنوی در حوزه تولید و صنعت استان احصاء واولویت بندی گردیده، پس از بررسی کارشناسی درکارگروههای تخصصی راهکارهای پیشنهادی به مسئولین مربوطه ارسال شده است، نادی در ادامه افزود: برنامه آموزش مدیران یکی از مهمترین پیشنهاداتی است که در هیئت اندیشه ورز پیشنهاد شده و توسط سازمان بسیج کارگران و کارخانجات استان برای دویست نفر از مدیران واحدهای تولیدی در سطح استان در سال جاری برگزار می گردد.رئیس هیئت اندیشه ورز سازمان بسیج کارگران و کارخانجات استان سرکشی از 60 واحد تولیدی و بررسی مسائل و مشکلات آنها ، دعوت از مسئولین استانی اعم از نمایندگان و مدیران کل ادارات مرتبط را برای مطالبه گری موضوعات مطرح شده را از دیگر برنامه های این هیئت برشمرد.

اضافه کردن دیدگاه جدید