اخبار

جانشین سپاه ناحیه اسدآباد جهت رونق تولید واحدهای کوچک شهرستان با رئیس اتاق اصناف دیدارکرد

جناب سرهنگ شش یکانی جانشین فرماندهی سپاه ناحیه اسدآبادضمن حضور دراتاق اصناف شهرستان اسدآباد،جهت رفع مشکلات واحدهای تولیدی ازقبیل صنف خیاطان ومشکلات اخدجوازکسب این واحدهای کوچک درسطح شهرستان باآقای غفاری مطالبی رابیان کردند ومقررشد این موانع ومشکلات جهت رونق واحدهای تولیدی رفع گردد،که ازتعطیلی این صنف وکارگران این بخشها جلوگیری بعمل آید وسپس برادرصمدی گزارشی ازتعداد ونوع فعالیت این واحدهای تولیدی درجمع حاضرین مطالبی بیان کردند.
عکسها : 

اضافه کردن دیدگاه جدید