اخبار

حضورجناب سرهنگ برات زاده درکارخانه قند

تکریم فرمانده پایگاه شهیدنظری کارخانه قند

جناب آقای محمدمختاری فرمانده پایگاه شهیدنظری کارخانه قندطی مراسمی تکریم شد.
آقای محمدمختاری برادرشهیدمختاری به مدت 6سال فرمانده پایگاه شهیدنظری کارخانه قندبوده است.ایشان طی مراسمی باحضورمسئول بسیج کارگری استان جناب سرهنگ برات زاده ومدیرعامل کارخانه آقای مهندس صبوحی وریاست کارخانه آقای مهندس یزدی وجناب سرهنگ ابراهیمی مسئول بسیج کارگری شهرستان وجمعی ازبسیجیان کارخانه تکریم شد.لذااززحمات ایشان طی این چندسال تقدیروتشکربعمل آمد.

اضافه کردن دیدگاه جدید