اخبار

توسط مسئول سازمان بسیج کارگران و کارخانجات استان همدان انجام گرفت

بازدید و بررسی مشکلات 7واحد تولیدی در شهرستانهای بهار و تویسرکان

به گزارش ساززمان بسیج کارگران و کارخانجات استان همدان مسئول سازمان بسیج کارگران و کارخانجات استان همدان در راستای طرح شهید کریمی و جهش تولید از 7واحد تولیدی در شهرستانهی بهارو تویسرکان در روزهای سه شنبه و جهارشنبه این هفته باردید و مسائل و مشکلات آنها را مورد بررسی قرار داد .
عکسها : 

اضافه کردن دیدگاه جدید