اخبار

بازدید

بازدید فرمانده محترم سپاه ملایر و فرمانده بسیج کارگری از معدن سرمک

بازدید فرمانده محترم سپاه ملایر و فرمانده بسیج کارگری ملایربه همراه مهندس خاکباز از معدن سرمک ملایر 98/10/19

اضافه کردن دیدگاه جدید