اخبار

بازدید ازکارگاه تولیدی خیاطی درشهرستان اسدآباد

طبق اعلام روابط عمومی حوزه کارگری سپاه ناحیه اسدآباد :جانشین سپاه ناحیه اسدآباد جناب سرهنگ شش یکانی به همراه فرمانده حوزه کارگری سپاه ناحیه اسدآباد به منظور بازدید وتقدیر اززحمات کارکنان این کارگاه خیاطی ازنزدیک ازاین کارگاه سرکشی بعمل آوردند.دراین بازدید مدیر این کارگاه مشکلات خودرادرزمینه تولید بیان کردند وبرادرشش یکانی به منظور رفع این مشکلات مسائلی رابیان کردند ،که انشاء الله این کارگاه باسود آوری بیشتر به کارخود ادامه دهد.درپایان فرمانده حوزه کارگری ناحیه اسدآباد جناب سروان صمدی لوح تقدیری به مدیراین کارگاه جناب آقای عسگری اهداء نمودند.

اضافه کردن دیدگاه جدید