اخبار

ابلاغ برنامه های سال 1398 درحوزه مقاومت بسیج کارگری ناحیه اسدآباد برگزارگردید.

روابط عمومی حوزه کارگری سپاه ناحیه اسدآباد اعلام کرد:باحضورفرماندهان پایگاههای بسیج کارگری ابلاغ برنامه های سال 1398برگزارگردید. دراین جلسه تمامی برنامه های ابلاغی توسط فرمانده حوزه مقاومت بسیج کارگری سپاه ناحیه اسدآبادجناب سروان صمدی ناصرابلاغ وتوجیح گردید وفرماندهان ابهامات خودرادراین زمینه بیان کردندودرادامه جانشین محترم ناحیه اسدآباد جناب سرهنگ شش یکانی دراین جلسه حضورپیداکردند ودرجمع فرماندهان بسیج کارگری از اهم برنامه هامطالبی رادرجمع حاضرین عنوان کردند.

اضافه کردن دیدگاه جدید