1
2
3
به گزارش خبرنگاری بسیج کارگری شهرستان بهار:جناب سرهنگ برات ازده درجمع بسیجیان کارخانه قنددرخصوص سالروزآزادسازی خرم شهر(سوم خرداد)وجنگ تحمیلی بیاناتی...
به گزارش خبرنگاری بسیج گارگری شهرستان بهاردرمراسم تکریم فرمانده پایگاه شهیدنظری کارخانه قندازمالکان این کارخانه برادران علیجانی ومدیرعامل کارخانه...
آقای محمدمختاری برادرشهیدمختاری به مدت 6سال فرمانده پایگاه شهیدنظری کارخانه قندبوده است.ایشان طی مراسمی باحضورمسئول بسیج کارگری استان جناب سرهنگ برات...