1
2
3

به گزارش روابط عمومی حوزه بسیج ادارات وکارخانجات سپاه ناحیه همدان ، (ششمین)جلسه ماهانه شورای عالی و امر به معروف این...

به گزارش روابط عمومی حوزه بسیج ادارات و کارخانجات سپاه ناحیه همدان،حلقه صالحین و مراسم زیارت عاشورای بسیجیان پایگاه ایثارگران صنعت، شرکت شهرک های...
به گزارش روابط عمومی حوزه بسیج ادارات و کارخانجات سپاه ناحیه همدان،نشست بصیرتی پایگاه بسیج صنعت و معدن با حضور سردار فرجی جانشین محترم فرمانده سپاه...