26 مرداد 1398 - 12:38
رضا رحماني وزير صنعت معدن و تجارت
حضور رضا رحماني وزير صنعت معدن و تجارت در تويسركان و بازديد از چند واحد توليدي و افتتاح جشنواره مبل و منبت روستايي اشترمل