1
2
3

گردهمایی بصیرتی دراداره جهاد باحضوربسیجیان وفرماندهان پایگاه های  کارگری ناحیه اسدآبادبرگزارگردید.دراین گردهمایی حاج آقاایمانی ازروحانیون برجسته...

به گزارش روابط عمومی حوزه بسیج ادارات و کارخانجات سپاه ناحیه همدان،سرگروه نمونه حلقه ی صالحین و مسئول نیروی انسانی نمونه ی سال 1396بسیج کارگری سپاه...
به گزارش روابط عمومی حوزه بسیج ادارات و کارخانجات سپاه ناحیه همدان،(سومین) جلسه ماهانه شورای عالی و امر به معروف این حوزه در روز سه شنبه 97.3.29...