1
2
3
به گزارش خبرنگارپایگاه بسیج امام خامنه ا ی شهرستان بهار با هماهنگی فرمانداری - اداره صنعت و معدن -حوزه خواهران بهار -به مدت 5 روز در محل پارک لاله...
به گزارش خبرنگاری بسیج پایگاه امام خامنه ای شهرستان بهار: در اثر سهل انگاری جوشکاران کارخانه قند هگمتانه که در حال تعمیر سقف انبار کار خانه بودند(...
با گزارش روابط عمومي بسيج كارگري ناحيه تويسركان مسئول بسيج كارگري در تاريخ 98/04/19 با حضور در شركت فيلتر سركان با مدير كارخانه آقاي مهندس پورجبارو...