1
2
3
به گزارش روابط عمومی سازمان بسیج کارگران و کارخانجات استان همدان مهندس نادی رئیس هیئت اندیشه ورز این سازمان گفت جلسه با حضور تعدادی از صاحبنظران...
در این مراسم که به همت بسیج کارگری و کارمندی شهید توسلی سیمان هگمتان برگزار گردید ،خادمان حریم رضوی با همراهی مسئولین وکارکنان شرکت سیمان هگمتان پرچم...
به گزارش روابط عمومی سازمان بسیج کارگران و کارخانجات استان همدان مسئول این سازمان در راستای طرح شهید کریمی و رفع موانع تولید با استفاده از ظرفیتهای...