1
2
3

درتاریخ اول اردیبهشت ماه سال1397تعدادی کامیون جهت حمل مصالح ساختمانی بامشارکت بسیج سازندگی ناحیه ملایربه استان کرمانشاه اعزام شدند

دراین برنامه علاوه برمسئولین شهرنمایندگان مردم درمجلس شورای اسلامی-امام جمعه محترم شهرستان وفرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه ملایرنیزحضورداشتند

اولین جلسه شورای عالی و امر به معروف حوزه بسیج ادارات و کارخانجات سپاه ناحیه همدان در روز چهارشنبه97/1/29 برگزار شد....

سرکشی ازمعدن سرمک به اتفاق فرمانده پایگاه ومسئولین شهرتوسط بسیج کارگری ملایر