1
2
3

جلسه ای باحضورفرماندهان محترم پایگاههای کارگری  درحوزه مقاومت برگزارگردید .دراین جلسه فرمانده حوزه مقاومت بسیج کارگری ناحیه اسدآبادحناب سروان...

<p>در تاریخ 1396/02/19 جناب سرهنگ شریعتی مسئول محترم قشربسیج کار گری استان همدان در شهرستان بهارحوزه بسیج کارگری امام خامنه ای پایگاه فاطمه...

درروز دوشنبه مورخه1396/2/11همزمان باروزجهانی کارگر،فرمانده ناحیه بسیج اسدآبادجناب سرهنگ مرادی به همراه فرمانده حوزه مقاومت کارگری جناب سروان...