1
2
3

ولين يادواره 20 شهيد سرافراز قشركارگري شهرستان تويسركان در مورخه 95/10/01 همزمان با نماز مغرب و عشا در مسجد باب الحوائج(ع) تويسركان به شرح ذيل...

ولين يادواره 20 شهيد سرافراز قشركارگري شهرستان تويسركان در مورخه 95/10/01 همزمان با نماز مغرب و عشا در مسجد باب الحوائج(ع) تويسركان به شرح ذيل...

جلسه منتظران موعود باحضوربسیجیان این قشرفرهیخته درناحیه اسدآبادبرگزارگردید .دراین مراسم سخنران برنامه درخصوص مضرات بیکاری مطالبی راعرضه کردند وبه...